જૂનિયર ક્લાર્કનાં ઉમેદવારોને સરકાર આપશે ટ્રાવેલ અલાઉન્સ, જાણો કેવી રીતે ભરશો ફોર્મ

જૂનિયર ક્લાર્કનાં ઉમેદવારોને સરકાર આપશે ટ્રાવેલ અલાઉન્સ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારોને હવે ટ્રાવેલ એલાઉન્સ

Continue reading